Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen
SSTK-Shop houdt zich bezig met en neemt opdrachten aan betreffende levering van diverse producten die op de website zijn te vinden.
SSTK-Shop is een handelsnaam van Sportschool Tim Kool. MA-Life levert zowel aan particulieren als aan de zakelijke markt.

Artikel 2. Definities
Afnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met
SSTK-Shop in contact treedt over de totstandkoming van een overeenkomst;
Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen
SSTK-Shop en Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst;
Order: iedere opdracht van Afnemer aan
SSTK-Shop.
Bericht: iedere mogelijke kennisgeving van
SSTK-Shop aan Afnemer, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot -, brochures, advertenties, catalogi, offertes, opdrachtbevestigingen, prijslijsten, facturen, EDI, E-mail, fax op aanvraag, bulletinboard, faxen en brieven.
Overmacht: elke van de wil van
SSTK-Shop onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van SSTK-Shop kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door SSTK-Shop of haar toeleveranciers en/of bij haar eigen of door derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, telecommunicatiestoringen, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 3. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van
SSTK-Shop en Afnemer.
De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarde van Afnemer wordt door MA-Life uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 4. Aanbiedingen, totstandkoming van de Overeenkomst en opgave en aanduidingen van Producten
Een aanbieding of (prijs)opgave bindt MA-Life niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt of zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een folder of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Bij aanbiedingen via de internetsite wordt dit kenbaar gemaakt doordat het dan niet meer mogelijk is het product te bestellen via de bestel-button.
Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover
SSTK-Shop een order schriftelijk aanvaardt of door SSTK-Shop uitvoering aan een order wordt gegeven.
Alle opgaven door
SSTK-Shop van getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan. SSTK-Shop kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.
SSTK-Shop behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

Artikel 5. Afwijkingen en Aanvullingen
Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door
SSTK-Shop zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

Artikel 6. Afleveringstermijnen
Tenzij anders overeengekomen levert
SSTK-Shop geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed binnen maximaal 60 dagen uit. Indien dit om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren, tegen terugbetaling van het eventueel reeds betaalde.
Een door
SSTK-Shop opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van de bestelling voor SSTK-Shop geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van toeleveranciers van SSTK-Shop, op de door die toeleveranciers aan SSTK-Shop verstrekte gegevens.
Indien
SSTK-Shop voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door Afnemer moeten worden verstrekt, zal de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van SSTK-Shop.
Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient
SSTK-Shop derhalve bij aangetekend schrijven in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn gelaten wordt om alsnog te presteren.
Indien de opdrachtgever weigert de goederen af te nemen of indien hij te kennen geeft op de overeengekomen aflevering geen prijs meer te stellen blijft hij niettemin gehouden de overeengekomen prijs te betalen en de daaruit voor
SSTK-Shop voortvloeiende kosten, schaden en interessen te vergoeden.
Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft Afnemer geen recht op enige schadevergoeding ter zake.

SSTK-Shop heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.

Artikel 7. Aflevering en Risico
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt
SSTK-Shop de wijze van verzending.
Afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af, waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
Afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen.
Neemt Afnemer de producten niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim zijn. De producten worden in dat geval geretourneerd aan
SSTK-Shop die gerechtigd is deze aan een derde partij te verkopen. Afnemer blijft de som, vermeerderd met verzendkosten verschuldigd.

Artikel 8. Retourgarantie producten verkoop-op-afstand
Afnemer heeft, uitsluitend in de hoedanigheid van thuiswinkelende consument, het recht de afgeleverde, maar niet in gebruik genomen, producten zonder opgave van reden binnen 7 werkdagen (afkoelingsperiode) na ontvangst
SSTK-Shop te informeren over het retourneren van het product. SSTK-Shop zal dan aan afnemer de ontvangen (koop)som binnen 30 dagen terugbetalen, onder de navolgende voorwaarden:
Op of aan het afgeleverde mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en het afgeleverde dient in ongeschonden staat te zijn; alle meegezonden documentatie en verpakkingsmaterialen dienen in originele staat te worden gevoegd bij de retourzending.
De kosten van frankering van de retourzending zijn voor Afnemer; Indien producten niet geleverd worden volgens de oorspronkelijke bestelling (verkeerde maat, fabricagefout) dan zijn de retourkosten voor rekening van
SSTK-Shop.
Producten die speciaal zijn gemaakt voor de Afnemer (bedrukking, borduring ed.) kunnen niet worden geretouneerd, tenzij
SSTK-Shop een fout heeft gemaakt met de bestelling.
Deze retournering geldt voor het overige als ontbindende voorwaarde en niet als buy-back scheme.

Artikel 9. Verzuim/ontbinding
Indien Afnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, is Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is
SSTK-Shop gerechtigd: de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
In geval van (aanvraag van) (voorlopige) surséance van betaling, (aanvraag van) faillissement, stillegging of ontbinding van Afnemer, zullen alle overeenkomsten met Afnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij
SSTK-Shop Afnemer binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) te verlangen. In dat laatste geval is SSTK-Shop gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot dat nakoming door Afnemer voldoende zeker is gesteld.
Het bepaalde in de artikelen 9.1 en 9.2 doet niet af aan de overige rechten van MA-Life op grond van de wet en de Overeenkomst.

Artikel 10. Garanties
Indien
SSTK-Shop producten aan Afnemer aflevert, die SSTK-Shop van haar toeleveranciers heeft verkregen, of voor de dienstverlening gebruik maakt van derden, is SSTK-Shop nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van Afnemer gehouden dan waarop SSTK-Shop ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.
Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de voorwaarden, doch uiterlijk 7 dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties die door
SSTK-Shop na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, worden niet door SSTK-Shop in behandeling genomen.
Supplies die aan normale slijtage onderhevig zijn vallen niet onder de gegeven garanties.
MA-Life staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst en/of de in het aanbod vermelde specificaties en/of aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de (op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst) bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

SSTK-Shop spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content, waarnaar wordt verwezen en waarin SSTK-Shop als portal fungeert, volledig en juist is. Daarentegen kan SSTK-Shop niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt.
Gedurende de garantietermijn kan de leverancier van
SSTK-Shop garantie verlenen of kan SSTK-Shop - naar haar keuze - de garantie van de toeleverancier jegens Afnemer nakomen en tenuitvoerleggen.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud
Alle producten blijven eigendom van
SSTK-Shop, niettegenstaande de feitelijke aflevering, totdat alle bedragen, die Afnemer krachtens enige overeenkomst aan SSTK-Shop verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan. Rechten worden aan afnemer steeds verleend of, in voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat Afnemer overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
Indien en zolang
SSTK-Shop eigenaar van de producten is, zal Afnemer SSTK-Shop onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de Producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de producten. Bovendien zal Afnemer SSTK-Shop op SSTK-Shop eerste verzoek mededelen waar de producten zich bevinden.
Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal Afnemer onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms-)rechten van
SSTK-Shop. Afnemer staat ervoor in dat een beslag op de producten onmiddellijk wordt opgeheven.